Generelle vilkår og betingelser cleverQ

Status: januar 2020

Indhold og konklusion
1.1. Parter og genstand.
Denne aftale regulerer retsforholdet mellem B.I.C. GmbH, Am Farmböddel 7a, D- 24623 Großenaspe/Tyskland (“B.I.C. GmbH”) og dens kunder (“Kunden”) med hensyn til levering af et ventetidsstyringssystem bestående af en app til kundens kunder (“Slutkunden”, f.eks. ventende eller aftaleansøgere) og software til brug for Kunden via internettet (Software as a Service). B.I.C. GmbH leverer ikke sine tjenester til forbrugere, men udelukkende til brug for kundens kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktiviteter.

1.2. Ingen afvigende bestemmelser.
Gyldigheden af afvigende bestemmelser eller bestemmelser, der går ud over disse bestemmelser, er udelukket. Dette gælder især for kundens almindelige forretningsbetingelser, også selv om B.I.C. GmbH accepterer en ordre fra kunden, hvori kunden henviser til sine almindelige forretningsbetingelser og/eller til hvilken kundens almindelige forretningsbetingelser er knyttet, og B.I.C. GmbH ikke gør indsigelse mod dette.

1.3. Indgåelse af kontrakten.
Kontrakten er indgået, når kunden og B.I.C. GmbH underskriver en serviceaftale eller en EVB-IT-kontrakt.

1.4. Tjenester inden for elektronisk handel.
§ 312g stk. 1 nr. 1, 2 og 3 samt § 312g, stk. 1, punktum 2, i den tyske borgerlige lovbog (BGB), som fastsætter visse forpligtelser for iværksætteren i forbindelse med kontrakter inden for elektronisk handel, er frafaldet.

Tjenester fra B.I.C. GmbH
2.1. Brugsret. B.I.C.
GmbH stiller det softwareprodukt (“Software”), der er angivet og beskrevet i servicenotatet eller EVB-IT til rådighed for kunden til brug via internettet (“Service”). Softwaren drives på computere i et datacenter, der anvendes af B.I.C. GmbH. I denne kontrakts løbetid får kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at få adgang til softwaren ved hjælp af en browser og en internetforbindelse og til at bruge den til egne forretningsmæssige formål udelukkende i forbindelse med udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. Dette omfatter retten til midlertidigt at lagre programkoder (f.eks. JavaScript) på brugerens computer i det omfang, det er nødvendigt til dette formål (f.eks. i hovedhukommelsen eller browserens cache) og til at udføre dem der. Brugsretten er begrænset til det maksimale antal steder, som kunden har reserveret i overensstemmelse med servicecertifikatet eller EVB-IT-kontrakten. Enhver overdragelse af brugen eller levering af tjenesten til tredjeparter er forbudt.

2.2. CleverQ-app og slutkundeforhold.
The B.I.C. GmbH provides the end customers with a c o s t e n l o s e a p p o r t a t i o n o f t h e Wa r t e z e i t m a n a g e m e n t – S y s t e m w i t h appointment making function and waiting mark function. De hertil nødvendige brugsrettigheder gives direkte af B.I.C. GmbH til slutkunden; det samme gælder for kontraktforholdet med slutkunden i forbindelse med brugen af app’en. I denne henseende er cleverQ-appen ikke genstand for den tjeneste, der leveres til kunden, men leverer blot de relevante data. Appen distribueres af B.I.C. GmbH via Google og Apples app-butikker. Slutkunden skal acceptere de respektive betingelser i app-butikkerne i den forbindelse.

2.3. Tilgængelighed.
B.I.C. GmbH skal levere ydelsen til kunden i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelsen i servicecertifikatet (serviceniveauer) eller EVB-IT-kontrakten. Kunden er ansvarlig for internetforbindelsen mellem kunden og datacentret samt for den nødvendige hardware og software (f.eks. pc, netværksforbindelse, browser). cleverQ leverer sin tjeneste ved tilslutningspunktet til internettet i det datacenter, som B.I.C. GmbH benytter, til internettet.

2.4. Møblering.
Kunden konfigurerer selv tjenesten første gang (individuelle indstillinger eller indtastning/import af data). En ændring af tjenesten, navnlig en omprogrammering i henhold til kundens ønsker, er ikke pålagt. Tilsvarende ydelser skal aftales og aflønnes særligt.

2.5. Støtte.
B.I.C. GmbH tilbyder gratis telefon- og e-mailsupport for at hjælpe dig med at bruge tjenesten. Support omfatter ikke: generel overførsel af knowhow, uddannelse, konfiguration og implementering eller skræddersyet dokumentation eller tilpasning af softwaren. B.I.C. GmbH yder support på hverdage mandag til fredag mellem kl. 9.00 og 16.00. Dette gælder ikke for helligdage på B.I.C. GmbH’s hjemsted samt den 24. og 31. december hvert år. Der går 48 timer, før det første svar på en e-mail-anmodning kommer. Anmodninger, der modtages uden for supporttiden, anses for at være modtaget den næste arbejdsdag.

2.6. Dokumentation.
Medmindre andet er aftalt, er B.I.C. GmbH ikke forpligtet til at stille brugerdokumentation til rådighed. Andre dokumentations-, uddannelses- eller instruktionsydelser aftales og aflønnes særskilt.

2.7. Kunden er klar over, at softwaren er et standardsoftwareprodukt, der leveres som en Software as a Service-tjeneste, hvor et stort antal kunder har adgang til et centraliseret system. Stordriftsfordelene ved en sådan multi-tenancy-model kan kun udnyttes, hvis der er tale om et standardiseret softwareprodukt, som også kan videreudvikles. Parterne er derfor enige om: B.I.C. GmbH kan ændre tjenesten (herunder systemkravene), hvis der er en god grund til det. En sådan grund foreligger især, hvis ændringen er nødvendig på grund af (i) en nødvendig tilpasning til en ny juridisk situation eller jurisdiktion, (ii) ændrede tekniske betingelser (nye browserversioner eller tekniske standarder), eller (iii) beskyttelse af systemsikkerhed. Derudover kan B.I.C. GmbH foretage passende ændringer af tjenesten som en del af den løbende udvikling af softwaren (f.eks. slukke for gamle funktioner, der i vid udstrækning er blevet erstattet af nye). B.I.C. GmbH informerer kunden via e-mail om alle ændringer, der ikke kun er til ubetydelig skade for kunden. Kundens samtykke til en sådan ændring anses for at være givet, hvis kunden ikke gør indsigelse mod ændringen skriftligt eller pr. e-mail inden datoen for ændringen. B.I.C. GmbH henviser igen særskilt til denne retsvirkning, når ændringen bekendtgøres. Hvis ændringen ville bringe den kontraktlige balance mellem parterne i fare

Vederlag og misligholdelse af betalinger
3.1. Gebyrstruktur.
Kunden skylder B.I.C. GmbH det vederlag, der er aftalt i servicecertifikatet eller EVN-IT-kontrakten, for brugen af tjenesten i kontraktperioden. Vederlaget kan bestå af et engangsgebyr for oprettelse, et fast månedligt grundgebyr og et månedligt brugsgebyr afhængigt af antallet af reserverede brugsenheder.

3.2. Opkrævning af grund- og brugergebyr.
Grundgebyret og forbrugsgebyret forfalder ved kontraktens start og derefter samme kalenderdag i hver efterfølgende måned. Det er til enhver tid muligt at øge de reserverede pladser (eller skifte til en højere servicepakke), mens en reduktion (eller skifte til en lavere servicepakke) kun er mulig ved udløbet af grundperioden eller en fornyelsesperiode eller tidligere med B.I.C. GmbH’s samtykke. I tilfælde af en forøgelse af antallet af bookede lokationer inden for grundperioden eller en fornyelsesperiode vil de yderligere gebyrer blive faktureret pro rata. Priserne i henhold til B.I.C. GmbH’s prisliste, der er gældende på tidspunktet for bestilling af de ekstra forbrugsenheder, gælder for de ekstra forbrugsenheder.

3.3. Fakturering.
B.I.C. GmbH fakturerer gebyrerne ved kontraktens begyndelse og derefter hver måned forud. Fakturabeløbet skal betales inden for 10 dage. Fakturaen udstedes online ved at placere fakturaen som en PDF-fil, der kan downloades og udskrives, i kundemenuen eller ved at sende den pr. e-mail (“online-faktura”). Der er ikke ret til digitalt underskrevne fakturaer (§ 14, stk. 3, UStG). I tilfælde af onlinefakturaer anses kunden for at have modtaget fakturaen, når den kan kaldes op i kundemenuen og dermed er til rådighed for kunden eller ved modtagelse af e-mailen. B.I.C. GmbH kan frit udstede fakturaer pr. post som et alternativ til online-fakturering. Kunden er dog kun berettiget til at modtage en faktura pr. post, hvis kunden anmoder B.I.C. GmbH om fakturaen og betaler det aftalte gebyr herfor (i øjeblikket 1,45 EUR pr. enkelt faktura).

3.4. Betaling via direkte debitering.
Betaling af fakturabeløbene skal ske ved bankoverførsel, SEPA-direkte debitering eller Paypal-overførsel.

3.5. Start af anvendelsesmuligheden.
Brugen af tjenesten er kun tilladt og mulig efter at B.I.C. GmbH har modtaget fakturabeløbet.

3.6. Nettopriser.
Alle priser er med tillæg af den gældende lovpligtige moms.

3.7. Manglende betaling.
Hvis kunden er i restance med betalingen af vederlaget eller en ikke ubetydelig del af vederlaget i to kalendermåneder eller i en periode, der strækker sig over mere end to måneder, med betalingen af vederlaget på det dobbelte af det månedlige grund- plus brugsgebyr, er B.I.C. GmbH berettiget til at blokere adgangen til tjenesten eller til at opsige kontrakten ekstraordinært efter passende advarsel pr. e-mail eller brev. Under spærringen har kunden ikke adgang til de data, der er gemt i tjenesten. I tilfælde af opsigelse finder punkt 9.4 anvendelse.

Kundens pligter og forpligtelser
4.1. Sikkerhedskopier.
Det er kundens ansvar at opbevare kopier af de data, han/hun indtaster, og at foretage regelmæssige sikkerhedskopier (f.eks. overførsel af aftaler til et internt system). Hvis kunden overtræder denne forpligtelse til at foretage en korrekt sikkerhedskopiering af data, er B.I.C. GmbH’s ansvar for tab af data begrænset til den skade, der ville være opstået, selv om kunden regelmæssigt havde foretaget en korrekt sikkerhedskopiering af data.

4.2. Lovlig anvendelse.
Kunden må kun bruge tjenesten inden for rammerne af de kontraktmæssige og juridiske bestemmelser og må ikke krænke tredjemands rettigheder ved brug af tjenesten. Ved brug af tjenesten skal brugeren navnlig overholde bestemmelserne om databeskyttelse, konkurrencelovgivning og ophavsret og må ikke importere skadelige eller ulovlige data eller misbruge tjenesten på anden måde.

4.3. Systemkrav og pligt til at samarbejde.
Kravene til hardware og software hos kunden samt organisatoriske krav og kundens samarbejdspligt fremgår af servicecertifikatet eller EVB-IT-kontrakten. Medmindre andet er angivet, skal kunden bruge en aktuel browserversion af Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari.

4.4. Skatterelevante data.
Kunden er ansvarlig for at opbevare data i overensstemmelse med de lovmæssige krav (især bestemmelserne i handels- og skattelovgivningen). Kunden er klar over, at tjenesten ikke opfylder kravene i “Principper for dataadgang og verificerbarhed af digitale dokumenter (GDPdU)”.

Kundedata og databeskyttelse
5.1. Kundeoplysninger.
De data, som slutkunden indtaster i forbindelse med brugen af tjenesten (f.eks. navn, aftaler, kommentarer) og de data, der genereres i processen, og som kan tilskrives kunden (f.eks. ventetags) (samlet “kundedata”), er kun kundens ejendom. B.I.C. GmbH behandler kundens data fortroligt og i overensstemmelse med den kontrakt om ordrebehandling, der skal indgås.

5.2. Anvendelse af kundedata.
Kunden giver hermed B.I.C. GmbH en ikke-eksklusiv, verdensomspændende og royaltyfri ret til at bruge kundedataene til at levere ydelsen, især til at lagre dem på et datacenter, der drives af B.I.C. GmbH, uden at det er begrænset til denne kontrakts varighed. B.I.C. GmbH er også berettiget til at bruge kundedata i aggregeret eller statistisk form til fejlanalyse og videreudvikling af softwarens funktioner samt til anonymiserede evalueringer og benchmarks.

5.3. Bestilt databehandling.
For så vidt som kundeoplysningerne er personoplysninger, gælder følgende: B.I.C. GmbH behandler kundens data som databehandler i henhold til § 11 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG) udelukkende på vegne af og i overensstemmelse med kundens anvisninger og udelukkende med henblik på levering af ydelsen. Kunden er fortsat ansvarlig for lovligheden af indsamlingen, behandlingen og brugen af kundedata i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser, især BDSG. Detaljerne er reguleret i en databehandleraftale, der er indgået mellem cleverQ og kunden.

5.4. Oplysninger om databeskyttelse.
Nærmere oplysninger om cleverQs indsamling, behandling og brug af personoplysninger er beskrevet i appens privatlivspolitik. Disse er tilgængelige på https://www.cleverq.de. Kunden er dog forpligtet til selv at udarbejde supplerende databeskyttelsesoplysninger og give dem til slutkunden, hvis kunden anmoder om personoplysninger som f.eks. navn, kundenummer eller e-mailadresse via tjenesten.

Reklamationer for mangler
6.1. fri for fejl og mangler og i god stand.
B.I.C. GmbH skal levere ydelsen uden materielle og juridiske fejl og vedligeholde softwaren i en stand, der er egnet til kontraktmæssig brug i hele kontraktperioden. Det er udelukkende ydelsesbeskrivelsen i servicecertifikatet eller EVB-IT-kontrakten, der er afgørende for den kontraktligt aftalte kvalitet af softwaren, men ikke oplysninger på hjemmesiden, mundtlige eller skriftlige udtalelser fra B.I.C. GmbH i forbindelse med indgåelsen af kontrakten eller oplysninger i B.I.C. GmbH’s markedsføringsmateriale. Forpligtelsen til at vedligeholde softwaren omfatter ikke tilpasning af softwaren til ændrede anvendelsesbetingelser og teknisk og funktionel udvikling som f.eks. ændringer i IT-miljøet, navnlig ændringer i hardware eller operativsystemer, tilpasning til konkurrerende produkters funktionelle omfang eller etablering af kompatibilitet med nye dataformater.

6.2. Fjernelse af fejl og mangler.
Kunden skal straks anmelde eventuelle mangler ved ydelsen til B.I.C. GmbH og redegøre for omstændighederne ved deres opståen. B.I.C. GmbH skal afhjælpe manglen inden for en rimelig frist. B.I.C. GmbH er berettiget til at vise kunden midlertidige muligheder for at undgå fejl og til at fjerne fejlen senere ved at tilpasse softwaren, forudsat at dette er rimeligt for kunden.

6.3. Oprindelig umulighed.
Det objektive ansvar for oprindelige mangler i henhold til § 536a, stk. 1, Alt. 1 i den tyske borgerlige lovbog er udelukket.

6.4. Begrænsning.
Krav på grund af mangler forældes inden for 12 måneder. Dette gælder ikke for erstatningskrav på grund af mangler, i det omfang B.I.C. GmbH er lovpligtigt ansvarlig i henhold til loven (jf. punkt 8.1, 2. punktum).

6.5. Juridisk regulering.
I alle andre henseender gælder de lovbestemte regler om ansvar for mangler.

6.6. Overførsel uden beregning.
I det omfang B.I.C. GmbH leverer ydelser gratis (f.eks. i en testfase), gælder bestemmelserne om udlån med fortrinsret, dvs. at B.I.C. GmbH’s ansvar for mangler er begrænset til svigagtigt forsæt i henhold til § 600 BGB, ansvar i henhold til § 599 BGB er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed, og den forkortede forældelsesfrist på seks måneder i henhold til § 606 BGB finder anvendelse.

Skadesløsholdelsesforpligtelser
7.1. pligt til at fritage.
Hvis tredjeparter (herunder offentlige organer) gør krav eller retsbrud gældende over for B.I.C. GmbH på grundlag af en påstand om, at kunden har misligholdt sine kontraktlige forpligtelser, navnlig har importeret ulovlige data til tjenesten eller har brugt tjenesten på en konkurrencebegrænsende eller på anden måde ulovlig måde, gælder følgende: Kunden skal straks friholde B.I.C. GmbH for disse krav, yde B.I.C. GmbH passende støtte til forsvaret og holde B.I.C. GmbH skadesløs for omkostningerne ved forsvaret.

7.2. Betingelser for pligten til at fritage.
Forudsætning for erstatningsforpligtelsen i henhold til punkt 7.1. er, at B.I.C. GmbH straks skriftligt informerer kunden om de fremsatte krav, ikke afgiver anerkendelser eller tilsvarende erklæringer og giver kunden mulighed for at føre alle retslige og udenretslige forhandlinger om kravene på kundens regning – så vidt muligt på kundens regning.

Begrænsning af ansvar
8.1. Udelukkelse i visse tilfælde.
B.I.C. GmbH er ansvarlig for skader, hvis disse er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed fra B.I.C. GmbH’s side eller ved lettere uagtsomhed fra B.I.C. GmbH’s side og skyldes væsentlige pligtforsømmelser, som bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, eller ved overtrædelse af pligter, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kunden kan stole (f.eks. at kundedata går helt tabt, og at gamle lagre heller ikke kan rekonstrueres). Derudover er B.I.C. GmbH’s ansvar, uanset retsgrundlaget, udelukket, medmindre B.I.C. GmbH er lovmæssigt forpligtet til at hæfte, især på grund af skade på liv, legeme eller helbred, overtagelse af en udtrykkelig garanti, svigagtig fortielse af en defekt eller i henhold til produktansvarsloven. Garantier fra B.I.C. GmbH må kun gives skriftligt og skal i tvivlstilfælde kun fortolkes som sådan, hvis de betegnes som “garanti”.

8.2. Begrænsning af beløbet.
I tilfælde af punkt 8.1, sætning 1, litra b), er B.I.C. GmbH’s ansvar begrænset til den skade, der typisk kan forudses i forbindelse med en kontrakt af denne type.

8.3. størrelsen af den typisk forudsigelige skade.
Parterne antager i de tilfælde, der er omhandlet i punkt 8.1, punktum 1, litra b), at den “typisk forudsigelige skade” i alle tilfælde af skader, der opstår i et kalenderår, højst svarer til det nettovederlag for B.I.C. GmbH’s Software as a Service-tjenester, der er ydet eller påløbet som aftalt i dette kalenderår (afhængigt af, hvilket af disse to beløb der er det højeste).

8.4. Gratis prøveperiode.
B.I.C. GmbH’s ansvar er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed i forbindelse med skader, der er forårsaget i en gratis prøveperiode eller anden gratis levering af tjenesten.

8.5. Ansatte og agenter hos B.I.C. GmbH.
Ansvarsbegrænsningerne i afsnit 8.1 til 8.4 gælder også for krav mod ansatte og agenter hos B.I.C. GmbH.

Løbetid og opsigelse
9.1. Betingelse.
Afhængigt af Kundens ordre indgås kontrakten for en bestemt periode (“Grundperiode”) og fornyes derefter automatisk for samme periode (“Fornyelsesperiode”), hvis kontrakten ikke er blevet opsagt af en af parterne med fire (4) ugers varsel (“Opsigelsesperiode”) til udgangen af Grundperioden eller en Fornyelsesperiode. Medmindre andet er aftalt, er grundperioden og forlængelsesperioden hver tolv (12) måneder. Retten til at opsige en ansat af gode grunde forbliver uændret. Punkt 3.2 gælder for nedskæring af lokaliteter.

9.2. Form.
Opsigelsen skal ske skriftligt.

9.3. Data ved kontraktens udløb.
Ved kontraktperiodens udløb kan kunden ikke længere få adgang til sine kundedata (f.eks. aftaler, der stadig er åbne, men som ikke er udløbet). Det er kundens ansvar at eksportere dataene inden kontraktperiodens udløb ved hjælp af tjenestens eksportfunktion og at gemme dem til videre brug. B.I.C. GmbH er kun forpligtet til at udlevere kundedata ud over dette (f.eks. levering som et SQL-dump eller i et bestemt format), hvis dette er blevet særskilt aftalt og betalt. Ved kontraktens udløb sletter B.I.C. GmbH kundedataene, medmindre B.I.C. GmbH er lovmæssigt forpligtet til at opbevare dem. Hvis sletning kun er mulig med en uforholdsmæssig stor indsats (f.eks. ved sikkerhedskopiering), er B.I.C. GmbH berettiget til at blokere dataene.

Endelige bestemmelser
10.1. Servicecertifikat eller EVBT-IT-kontrakt.
Servicecertifikatet eller en EVB-IT-kontrakt er en del af kontrakten. I tilfælde af en konflikt mellem disse generelle vilkår og betingelser og servicecertifikatet eller EVB-IT-kontrakten har vilkårene og betingelserne i servicecertifikatet eller EVB-IT-kontrakten forrang.

10.2. Modregning.
Kunden kan kun modregne andre krav end sine kontraktlige modkrav, der er opstået i forbindelse med den pågældende retshandel, eller gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis dette krav er ubestridt af B.I.C. GmbH eller er retligt fastslået.

10.3. Skriftlig form.
Ændringer af denne kontrakt skal ske skriftligt. Dette gælder også for fritagelsen for kravet om skriftlig form.

10.4. Gældende lov.
Denne kontrakt og alle tvister i forbindelse hermed (både kontraktlige og retsstridige) er udelukkende underlagt tysk lov med udelukkelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler.

10.5. Kompetence.
Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond, er B.I.C. GmbH den eneste kompetente domstol. B.I.C. GmbH er berettiget til at anlægge sag ved kundens hjemsted.

10.6. Delvis ineffektivitet.
Hvis enkelte bestemmelser i denne kontrakt skulle være eller blive ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse skal den bestemmelse anvendes, som parterne i god tro ville have aftalt i overensstemmelse med det oprindeligt tilsigtede formål ud fra et økonomisk synspunkt. Det samme gælder, hvis der er tale om et smuthul i kontrakten.

* * *